Bestel je voor 17:00 wordt deze nog de zelfde dag afgegeven bij een PostNL service-punt. Plaats je een bestelling boven de 50 euro is het verzenden in Nederland GRATIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Zasady i warunki

spis treści:

 

 1. Definicje
 2. Tożsamość przedsiębiorcy
 3. Stosowanie
 4. Oferta
 5. Umowa
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
 7. Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
 8. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 9. Cena
 10. Zgodność i gwarancja
 11. Dostawa i realizacja
 12. Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i odnowienie
 13. płatność
 14. Procedura składania skarg
 15. Spory
 16. Dodatkowe lub odmkłowe przepisy

1. Definicje

Do celów niniejszych warunków:

 1. Okres karencji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument:osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę zawieraną na odległość;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Transakcjaczasowa: umowa na odległość odnosząca się do serii produktów i/lub usług, których zobowiązanie do dostawy i/lub zakupu jest rozłożone w czasie;
 5. Trwały nośnik: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są skierowane do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i bezterminowe powielanie przechowywanych informacji.
 6. Prawoodstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w okresie karencji;
 7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który przedsiębiorca udostępnia, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi zdalnie;
 9. Umowa naodległość: umowa, na mocy której w ramach systemu organizowanego przez przedsiębiorcę w celu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy włącznie, stosuje się tylko jedną lub więcej technik porozumiewania się na odległość;
 10. Technologia komunikacji naodległość: oznacza, że może być wykorzystana do zawarcia umowy, bez konsumenta i przedsiębiorcy, którzy spotkali się jednocześnie w tym samym pomieszczeniu.
 11. Ogólne warunkihandlowe : niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.

2. Tożsamość przedsiębiorcyAdres:           Fazantstraat 5

                     6915 WL Lobith


Kontakt: Dostępne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00

Numer telefonu: +316-82378824.

Adres e-mail: [email protected]

Numer Izby Handlowej: 81949790

Numer VAT: NL003622664B28Jeżeli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniej systemowi licencjonowania:
informacje na temat organu nadzorczego:

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

3. Możliwość zastosowania

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej zawartej umowy zawieranej na odległość oraz zamówień między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, że ogólne warunki mogą być przeglądane przez przedsiębiorcę i zostaną wysłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe na wniosek konsumenta.
 3. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, że może być łatwo przechowywany przez konsumenta na trwałym nośniku. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki mogą być odczytywane w formie elektronicznej i że zostaną one wysłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie określone warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugie i trzecie mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument zawsze może powołać się na przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy w przypadku sprzecznych ogólnych warunków.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub zniszczone, wówczas umowa i niniejsze warunki zostaną utrzymane, a odpowiednie postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione postanowieniem, które w jak największym stopniu przybliży zakres oryginału.
 6. Sytuacje, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, należy oceniać "w duchu" niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności dotyczące wyjaśnienia lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków muszą być wyjaśnione "w duchu" niniejszych ogólnych warunków.

4. Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, jest to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta jest bez zobowiązań. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca korzysta z obrazów, są to prawdziwe przedstawienie oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie obrazy, dane specyfikacji w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Obrazy z produktami są prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie pasują do prawdziwych kolorów produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

5. Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ust.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeśli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego transferu danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym celu.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować siebie, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy zawieranej na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić wydania zamówienia lub wniosku lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje wraz z produktem lub usługą, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły one być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku:
 6. adres wizytujący w miejscu założenia przedsiębiorcy, w którym konsument może zgłaszać skargi;
 7. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne powiadomienie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
 8. informacje o gwarancjach i istniejącej usłudze po zakupie;
 9. dane zawarte w artykule 4 ustęp 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już te dane konsumentowi przed wykonaniem umowy;
 10. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa ma okres dłuższy niż jeden rok lub jest na czas nieokreślony.
 11. W przypadku transakcji czasowej rezerwa w poprzednim akapicie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
 12. Każda umowa jest zawierana na warunkach zawieszania wystarczającej dostępności danych produktów.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Podczas dostarczania produktów:

 1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny 14 dni. Ten okres karencji rozpoczyna się w dniu po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wskazanego z wyprzedzeniem przez konsumenta i ujawnionego przedsiębiorcy.
 2. W okresie odstąpienia od emiwania konsument ostrożnie obchodzi się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zachować produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli jest to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.
 4. Jeżeli po upływie okresów wymienionych w ust.
  W przypadku świadczenia usług:
 5. W przypadku świadczenia usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny co najmniej 14 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy.
 6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument skupi się na rozsądnych i jasnych instrukcjach dostarczonych przez przedsiębiorcę z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

7. Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru nie przekraczają jego rachunku.
 2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po wycofaniu. Warunkiem jest, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub można złożyć ostateczny dowód pełnego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, z których korzysta konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę płatności.
 3. W przypadku uszkodzenia produktu spowodowanego nieostrożnym obchodzeniem się przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację produktu.
 4. Konsument nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli nie wszystkie wymagane prawem informacje o prawie odstąpienia od umowy zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.

8. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów opisanych w ust. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to stwierdził w ofercie, przynajmniej w terminie zawarcia umowy.
 2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
 3. które zostały ustanowione przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacjami konsumenta;
 4. które mają wyraźnie osobisty charakter;
 5. które ze swej natury nie mogą zostać zwrócone;
 6. które mogą szybko zepsuć lub się starzeć;
 7. których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu;
 8. dla poszczególnych gazet i czasopism;
 9. do nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego konsument złamał pieczęć.
 10. produktów higienicznych, których konsument złamał pieczęć.
 11. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
 12. dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjnej, która ma być prowadzona w określonym dniu lub w określonym okresie;
 13. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu karencji;
 14. dotyczące zakładów i loterii.

9. Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
 2. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. Ten związek z wahaniami i faktem, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy są wynikiem przepisów prawnych lub postanowień.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
 5. są one wynikiem regulacji prawnych lub przepisów; lub
 6. konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy z dniem, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
 7. Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 8. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów drukarskich i typograficznych. W przypadku błędów drukarskich i typograficznych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu zgodnie z nieprawidłową ceną.

10. Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, rozsądnymi wymaganiami dobrej kondycji i/lub użyteczności oraz przepisami prawnymi i/lub przepisami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i twierdzi, że konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 2 miesięcy od 2 miesięcy od 2 miesięcy od 2018 roku. Zwrot produktów musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące stosowania lub stosowania produktów.
 5. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:

11. Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i wykonywaniu zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Z zastrzeżeniem tego, co zostało określone w ustępie 4 niniejszego artykułu, firma wykona przyjęte zamówienia szybko, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może lub tylko częściowo zostanie zrealizowane, konsument otrzyma powiadomienie o tym nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez żadnych kosztów. Konsument nie ma prawa do odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostaw mają charakter orientacyjny. Konsument nie może czerpać żadnych praw z wyżej wymienionych okresów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę, którą konsument zapłacił tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po rozwiązaniu.
 6. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie ono w jasny i zrozumiały sposób zgłoszone, że produkt zastępczy zostanie dostarczony. W przypadku produktów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej są na koszt przedsiębiorcy.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia konsumentowi lub wstępnie wyznaczonego i ogłoszonego przedstawiciela przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

12. Czas trwania transakcji: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

wypowiedzenie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony i która rozciąga się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym czasie z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad rozwiązania umowy i okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może rozwiązać umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która rozciąga się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie pod koniec ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad rozwiązania umowy i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 3. Konsument może zawrzeć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:
  • anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do rozwiązania umowy w określonym czasie lub w określonym czasie;
  • przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zostały one wprowadzone przez Niego;
  • zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jak przedsiębiorca dla siebie.
  rozszerzenie
 4. Umowa, która została zawarta na określony okres i która rozciąga się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być milcząco odnawiana ani odnawiana przez pewien okres czasu.
 5. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu umowa, która została zawarta na okres odsunięty i która rozciąga się na regularną dostawę codziennych wiadomości i tygodników i czasopism, może zostać milcząco przedłużona na czas określony do trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać tę przedłużoną umowę przed końcem przedłużenia z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 6. Umowa, która została zawarta na czas odsunięty i która rozciąga się na regularną dostawę produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może w dowolnym momencie anulować z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc i okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż trzy miesiące w przypadku przedłużenia umowy na okres regularny , ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych, informacyjnych i tygodników i czasopism.
 7. Umowa o ograniczonym czasie trwania do regularnego dostarczania codziennych, informacyjnych i tygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wprowadzająca) nie jest milcząco kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

drogi

 1. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed końcem uzgodnionego okresu obowiązywania.

13. Płatność

 1. W zakresie, w jakim nie dokonano żadnej innej umowy, kwoty należne konsumentowi muszą zostać wypłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać nieścisłości w szczegółach płatności dostarczonych lub podanych przedsiębiorcy.
 3. W przypadku niewywiązania się konsumenta z płatności przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami z góry.

14. Procedura składania skarg

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco nagłośnioną procedurę składania skarg i rozpakuje reklamację zgodnie z tą procedurą składania skarg.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać w pełni i jasno do przedsiębiorcy w ciągu 2 miesięcy, po stwierdzić wady przez konsumenta.
 3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z komunikatem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeżeli skarga nie może zostać rozpatrzona za obopólną zgodą, powstaje spór, który jest podatny na rozstrzyganie sporów.
 5. W przypadku reklamacji konsument musi najpierw skontaktować się z przedsiębiorcą. Możliwe jest również rejestrowanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR(http://ec.europa.eu/odr).
 6. Skarga nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.
 7. Jeśli reklama zostanie uznana przez przedsiębiorcę za dobrze założoną, przedsiębiorca bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

15. Spory

 1. Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, których dotyczą niniejsze ogólne warunki, ma zastosowanie wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument przebywa za granicą.
 2. Konwencja wiedeńska o sprzedaży nie ma zastosowania.

16. Dodatkowe lub różne przepisy

Dodatkowe lub inne przepisy od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i muszą być rejestrowane na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku.